دکتر پرویز مهدیخانی عضو هیات علمی موسسه بذر


دکتر زهرا ضمیرایی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی


دکتر سوسن براتی قهفرخی مدرس دانشگاه


دکتر علی قادری مدرس دانشگاه


دکتر بهرام محتشمی عضو کمیته صنعت و دامپروری


دکتر احسان کیانفر مدرس دانشگاه


دکتر ساناز شکری

 
دکتر میثم مهری مدرس دانشگاه


دکتر هومن عبداله بیکی مدرس دانشگاه


دکتر حامد امیری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

صفحه اصلی > هیات علمی و کمیته داوران همایش( سخنرانان کلیدی )
.: هیات علمی و کمیته داوران همایش( سخنرانان کلیدی )

هیات علمی و کمیته داوران همایش( سخنرانان کلیدی )

 

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.pngدبیر علمی همایش

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر سید مهدی جزایری

مقطع تحصیلی  : دکترا، زیست شناسی - تنوع زیستی و حفاظت،از دانشگاه ملی کلمبیا، (2010-2015(

رشته تحصیلی : زیست شناسی - تنوع زیستی و حفاظت

سمت : سمت کاری پژوهشگر موسسه تحقیقاتی سیراد٬ فرانسه

دستیار آموزشی؛ فیزیولوژی گیاهی آزمایشگاه؛ دانشگاه ملی کلمبیا، بوگوتا / کلمبیا

مترجم رسمی فارسی به اسپانیایی و مفسر وزارت دادگستری، بوگوتا / کلمبیا (2012)

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpgرئیس  همایش

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر مختار فتحی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : غذا و تغذیه دام

سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgدبیر اجرایی

نام و نام خانوادگی : آقای فرشاد براتی

سمت : دبیر اجرایی کنفرانس
مدیرعامل موسسه برگزار کننده کنفرانس

موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی : آقای محمد رضا نقوی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی از دانشگاه تبریز همراه با دانشگاه توشای ایتالیا

رشته تحصیلی : اصلاح نباتات گرایش زنتیک بیو متری

سمت : عضو هیئت علمی  دانشگاه پیام نور

نام و نام خانوادگی : خانم زهرا ضمیرایی
http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

مقطع تحصیلی : دکتري

رشته تحصیلی : شیمی آلی
سمت : عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

نام و نام خانوادگی : خانم سوسن براتی قهفرخی
http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : منابع طبیعی گرایش علوم مرتع

سمت : مدرس حق التدریس دانشکده محیط زیست کرج

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : آقای پرویز مهدیخانی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی کشور ارمنستان، ایروان

سمت : عضو هیئت علمی موسسه بذر چغندر قند ایران در شعبه خوی. ایران.

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgنام و نانم خانوادگی : آقای علی داد بوستانی

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : علوم دامی- تغذیه دام

سمت : مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgنام و نانم خانوادگی : آقای مصطفی آقامیرزائی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی

 

نام و نانم خانوادگی : خانم مهدیه نخعی

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgمقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سمت : تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی  واحدگوگان در استان آذربایجان شرقی

 نام و نام خانوادگی : آقای بهرام محتشمیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : تغذیه و دام ( کشاورزی )

سمت : عضو کمیته تغذیه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

 نام و نام خانوادگی : آقای احسان کیانفرhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی-محیط زیست

سمت : مدرس دانشگاه


 
 نام و نام خانوادگی : خانم ساناز شکریhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری صنعتی

رشته تحصیلی : مهندسی آبیاری و زهکشی


 

 نام و نام خانوادگی : آقای میثم مهریhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی :مدیریت در رشته صنایع

سمت : مدرس دانشگاه

 

 نام و نام خانوادگی : آقای حامد امیریhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی :زراعت

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان

 

 نام و نام خانوادگی : آقای هومن عبداله بیکیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی :شیلات

سمت : مدرس دانشگاه

  نام و نام خانوادگی : خانم پونه سعیدیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی :مهندسی محیط زیست

سمت : کارشناس پژوهش واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 نام و نام خانوادگی : آقای حسن حمیدیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی :اصلاح نباتات

سمت : محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزیو منابع طبیعی خراسان رضوی