صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

تومان

عنوان خدمات پرداختی

340،000

ثبت نام و ارسال مقاله اول حضوری  

120،000

ثبت نام و ارسال مقاله اول غیر حضوری ( این آیتم الزامی میباشد)

70،000

هر مقاله اضافه شده ( هر کدام )

100،000

گواهی بین المللی ارائه مقاله ICSD

80،000

گواهی های بین المللی ( هر کدام )

50،000

گواهی اضافی برای سایر نویسندگان( هر نفر )