دکتر پرویز مهدیخانی


دکتر زهرا ضمیرایی


دکتر سوسن براتی قهفرخی


دکتر علی داد بوستانی


دکتر بهرام محتشمی


دکتر احسان کیانفر


دکتر ساناز شکری

 
دکتر میثم مهری


دکتر هومن عبداله بیکی


دکتر حامد امیری

صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 تومان

عنوان خدمات پرداختی

340،000

ثبت نام و ارسال مقاله اول حضوری  

120،000

ثبت نام و ارسال مقاله اول غیر حضوری ( این آیتم الزامی میباشد)

70،000

هر مقاله اضافه شده ( هر کدام )

40،000

کارگاه های مجازی

80،000

گواهی های بین المللی ( هر کدام )

50،000

گواهی اضافی برای سایر نویسندگان( هر نفر )

100،000

پکیج ویژه شامل دو گواهی بین المللی شرکت در کنفرانس می باشد

( DNW اتریش - ICSD مرکز بین المللی علوم جهان اسلام )